Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Kadernícke potreby, s.r.o. pre kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom e-shopu (http://www.kadernickepotreby.sk/)

1 Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

V týchto obchodných podmienkach majú nasledovné výrazy tento význam:

Predávajúci - spoločnosť Kadernícke potreby, s.r.o. so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava
IČO: 50111884, DIČ: 2120183967, IČ DPH: SK2120183967.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava III., vložka č. 108325./B, oddiel Sro.

Kupujúci:
a/ spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
b/ podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je kupujúcim spotrebiteľom podľa definície uvedenej v bode a/ tohto článku.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

Fyzické a právnicke osoby - podnikatelia nie su spotrebiteľmi v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľov ani v prípade, ak do objednávky neuvedú svoje IČO, citácia z:

https://www.soi.sk/sk/najcastejsie-otazky.soi

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01. 05. 2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.


Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Kadernícke potreby, s.r.o. prostredníctvom e-shopu.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.kadernickepotreby.sk sú právne záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: info@soi.sk

2 Objednávanie tovaru

Kupujúci si môže prostredníctvom vyplnenia formulára e-shopu objednať akýkoľvek tovar z ponuky e-shopu. Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Objednávka je predávajúcim záväzne potvrdená na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.

Po úspešnom odoslaní objednávky Vám systém automaticky odošle informačný e-mail s číslom objednávky ktorú od Vás prijal. Tento e-mail má len informačný charakter a neslúži ako záväzné potvrdenie Vašej objednávky.

Vašu objednávku Vám záväzne potvrdíme následne po preverení skladovej dostupnosti tovaru, spôsobu a realizácie platby.V prípade, že Vami objednaný tovar nebude momentálne dostupný v našich skladoch, alebo u našich dodávateľov, budeme Vás kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) za účelom dohody ďalšieho postupu a možností vybavenia Vašej objednávky. Ponúkneme Vám alternatívny tovar a po dohode upravíme (alebo zrušíme) Vašu objednávku.

Kotva3 Ochrana osobných údajov

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci  je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
3.2 Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci" alebo „dotknutá osoba") poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.belora.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
3.3 Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 3.2.,  príjemcovia týchto údajov sú najmä títo sprostredkovatelia:

preprava objednaného tovaru:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Budča 1039, 962 33 Budča
IČO: 36624942
zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Vložka číslo: 9084/S

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Bratislava
IČO: 31 329 217
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka č.3215/B

City Courier Slovakia , s.r.o.
Sídlo: Rovniankova 13, 851 02 Bratislava
IČO: 45 918 996
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka č.68633/B

Packeta Slovakia s.r.o.
Sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
IČO: 48 136 999
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka č.105158/B.

 

vyhodnocovanie zákazníckej spokojnposti a hodnotenie e-shopu:

Heureka Group a.s.
Sídlo: karolinska 650/1, 180 00 Praha
IČO: 07822774

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Viac informácií o ochrane osobných údajov získate tu.


4 Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.

Kupujúci má možnosť výberu spôsobu úhrady:

- platba kuriérovi SPS pri prevzatí tovaru (dobierka) - platí sa priamo kuriérovi v hotovsti alebo kartou ak má kuriér platobný terminál

- platba kuriérovi (City kurier) - platí ihneď kartou prostredníctvom služby GP WebPay (Visa a MasterCard)

5 Dodacie podmienky, náklady na dodanie tovaru a upozornenie na "rozbalenie balenia elektrospotrebičov" za účelom vyplnenia ich výrobného čísla zariadenia do záručného listu

Tovar je pred odovzdaním dopravcovi bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou s logom Kadernícke potreby. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí od prepravcu skontrolovať a je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky. V tomto prípade je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť neodkladne oznámiť predávajúcemu (napr. elektronickou poštou alebo telefonicky). Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare, ani za dodanie neúplného množstva tovaru a druhu objednaného tovaru. Pokiaľ poškodenie spôsobené pri preprave kupujúci zistí až po prevzatí, je povinný neodkladne, najneskôr do 1 pracovného dňa oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu za účelom spísania reklamačného protokolu s príslušným dopravcom. Tovar treba ponechať v originálnych obaloch pre kontrolu príslušného dopravcu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
V súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Zb. z.) spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú.

Poznámka: Všetky produkty ktoré predávame sú z oficiálneho autorizovaného dovozu na Slovensko. Podľa nariadenia dovozcu každý vonkajší obal elektrospotrebiča ktorý je označený výrobným číslom otvárame aj keď pritom musíme porušiť pečať - lepiacu pásku na vonkajšom papierovom obale zariadenia. Zo spotrebiča následne opisujeme jeho výrobné číslo do záručného listu ktorý je súčasťou zariadenia. Súčasne garantujeme, že ste dostali nový, nikým pred Vami neodskúšaný produkt (na produkte môžu byť odtlačky prstov expedienta ktorý vypĺňal záručný list, nie sme klenoty, rukavice nepoužívame). K strojčekom na vlasy pridávame navyše aj návod na starostlivosť, kde otvorenie krabice priamo spomíname na príbalovom letáku. Taktiež pozáručný servis podmieňujeme predložením "starého" vyplneného záručného listu, takže tento Vám odporúčame odložiť si aj po skončení záruky.

Prepravné náklady nie sú súčasťou ceny tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie prostredníctvom e-shopu ako miesto doručenia.  

Typy dopravy v rámci SR a ich ceny:

Doručenie prostredníctvom kuriéra GLS na zadanú adresu doručenia v rámci Slovenska:

- doručenie kuriérom pri hodnote objednávky od 0 do 60 Eur:

a/ pri platbe kuriérovi GLS dobierkou - cena dopravy je 5,00 Eur (4,00 doprava + 1,00 dobierka).
b/ pri platbe kartou prostredníctvom GP WebPay - cena dopravy je 4,00 Eur

- doručenie kuriérom GLS pri hodnote objednávky nad 60 Eur:

a/ pri platbe kuriérovi GLS dobierkou - cena dopravy je 1,00 Eur (0,00 doprava + 1,00 dobierka).
b/ pri platbe kartou prostredníctvom GP WebPay - cena dopravy je 0,00 Eur

 

Doručenie na zvolené odberné miesto Packeta (Zásielkovňa)  v rámci Slovenska (váha balíka do 10 kg):

a/ pri hodnote objednávky do 60 Eur - možné iba po úhrade vopred kartou prostredníctvom GP WebPay - cena dopravy je 3,50 Eur

b/ pri hodnote objednávky nad 60 Eur - možné iba po úhrade vopred kartou prostredníctvom GP WebPay - cena dopravy je 0,00 Eur

 

Pozn: doručenie bude trvať o cca 1 až 2 pracovné dni dlhšie ako pri doručení kuriérom SPS!

 

Expresná doprava v rámci Bratislavy:

Možnosť doručenia zásielky do 3 hodín osobným expresným kuriérom Bratislava City kuriér (City Courier Slovakia) počas pracovných dní od pondelka do piatku, objednávka musí byť uskutočnená v čase od 9.00 do 13.00 hod. Platí sa ihneď kartou.

Cena dopravy je 12,00 Eur.

Ak bude objednávka uskutočnená počas dní pracovného voľna, sviatkov alebo cez pracovný deň po 13.00, potom bude zásielka doručená nasledujúci pracovný deň do 11.00 ráno.

Služba je možná pre: centrum, Ružinov, Nové mesto, Prievoz, Staré grunty, Patrónka, Petržalka, Kramáre, Koliba, Rača, Vajnory, Dúbravka, Karlová Ves, Lamač, Podunajské Biskupice, Dolné hony, Vlčie hrdlo, Trnávka.

Služba nie je možná pre: Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Devínska Nová Ves, Devín, Záhorská Bystrica.

Ak si kupujúci opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom predávajúceho vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru. Ak kupujúci odmietne prevzatie zásielky, je predávajúci oprávnený účtovať si vzniknuté náklady za uskutočnenú prepravu.

Pri zasielaní tovaru na dobierku sa objednávky realizujú okamžite v prípade, ak je objednaný tovar na sklade.

Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.

Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6 Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má možnosť stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom na adresu info@kadernickepotreby.sk , pokiaľ ešte nebola uskutočnená expedícia objednaného tovaru.
Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 3 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

7 Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode.


Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania a ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemáte ak ste nakupovali na firmu a uviedli IČO firmy, ak ste do objednávky IČO neuviedli ale máte ho (dá sa preveriť na www.zrsr.sk alebo www.orsr.sk ) alebo ak pracujete ako zamestnanec v barber shope alebo kaderníctve (nie ste spotrebiteľom podľa zákona na ochranu spotrebiteľov).

Tovar odporúčame zaslať späť v pôvodnom, neporušenom obale so všetkými súčasťami, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

1. List o odstúpení od zmluvy (je možné použiť tento formulár Odstúpenie od zmluvy formular a následne si ho vytlačiť).
2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópia.

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte na adresu:

Kadernícke potreby, s.r.o. - kancelária Online Invest, Klincová 37, 821 08 Bratislava

Odporúčame o odoslaní balíku informovať mailom na info@kadernickepotreby.sk a poslať podacie číslo balíka (pošta používa brigádnikov, stáva sa že balík nedoručia a uložia na pošte bez avíza o uložení...)

Osobné prevzatie vráteného tovaru na uvedenej adrese nie je možné!

V súlade s § 7 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
•  poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
•  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
•  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
•  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy (nie však skôr ako bude doručený vrátený tovar). Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu.

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame vo vlastnom záujme poistiť.

8 Reklamačné podmienky a záruky

Odporúčame kupujúcemu aby si vizuálne skontroloval balík ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vhodné spísať s doručovateľom (kuriérom) protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale prosíme bezodkladne nahlásiť na info@kadernickepotreby.sk.

Spolu s každým elektrickým zariadením je dodaný aj potvrdený záručný list, kupujúci je povinný si ho uschovať pre prípad možnej reklamácie.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Konkrétne na značky Moser/Wahl/Ermila je poskytovaná záruka 2 roky, na značky Andis, BaByliss PRO, Diva Pro 1 rok a na značky Cerena Solingen, Jaguar Solingen, Kyone, Olivia Garden, Sibel/Sinelco 6 mesiacov.

Chyby a poškodenia ktoré vzniknú v dôsledku nadmerného opotrebovania, nesprávnym použitím alebo nesprávnou (zanedbanou) údržbou prípadne nedodržaním návodu na použitie nebudú zahrnuté do záruky. To isté platí pre nedostatky ktoré vzniknú v dôsledku bežného opotrebovania jednotlivých dielov zariadenia (najmä opotrebovanie strihacích hlavíc, otupenie nožníc a redukcia kapacity akumulátorov). Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod., a v prípade, že k predávanej veci je priložený návod na použitie, montážny návod, technický list, resp. iný návod či pokyny na použitie, nezodpovedá predávajúci v rámci zodpovednosti za vady kupujúcemu spotrebiteľovi v prípade, že bol tovar použitý v rozpore s pravidlami a podmienkami na použitie uvedené v priloženom dokumente. Záruka sa nevzťahuje najmä na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou povahou, teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia - nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), prepätím, napr. pri údere blesku, pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..

9 Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru a miesto reklamácie

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu Kadernícke potreby, s.r.o. so sídlom Klincová 37, kancelária Online Invest, 821 08 Bratislava kuriérskom službou alebo poštou, osobné prevzatie reklamácie na uvedenej adrese nie je možné.  Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci priložil príslušný doklad o nákupe, potvrdený záručný list pretože obsahuje viac informácií o tovare ako doklad o kúpe a tiež jednoznačný a detailný popis závady - bez neho nie je možné reklamáciu riešiť. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, doba na vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, doba na vybavenie reklamácie je 30 dní. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10 Informácie o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@belora.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11 Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

12 Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2016.